ارائه مشاوره شترگونه!

گویند ﺭﻭﺑﻫﯽ ﺍﺯ اﺷﺘﺮﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

ﻋﻤﻖ و ژَرف ﺍﯾﻦ نهر ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺷﺘﺮ گفت: ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ!

زمانی که ﺭﻭﺑﺎﻩ به آب وارد شد، ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺵ بگذشت!

روبهک  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ نهر ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯽ‌ﺯﺩ ﻭ

  در حال ﻏﺮﻕ شدن بود ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ  آب ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮست!

ﺷﺘﺮ گفت: بلی ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ، اما ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮﯼ ﻣﻦ، ﻧﻪ ﺯﺍﻧﻮﯼ ﺗﻮ!

 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ مشاوره میگیریم،

ﺑﺎﯾﺪ اوضاع و شرائط شخص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺩﺭ ﻧﻈﺮداشته باشیم،

همیشه ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﺍﯼ  ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ!

برچسب ها : ،