ترنس ها چرا از لحاظ جنسی تمایل به جنسی موافق دارند

ترنس ها نارضایتی جنسی دارند و خیلی از خصوصیات خود را در زندگی قبول ندارند و دوست دارند تغییر جنسیت داده و روحیات جنسی متفاوتی نسبت به افراد معمولی دارند اگر پسر باشند دوست داند رفتارهای دخترانه ای را از خودنشان دهند لباس های دخترانه پوشیده و آرایش می نماید بیشتر افرادی که این حس را دارند تغییر جنسیت می دهند در حال حاضر افرادی که دارای این خصوصیات را داشته باشند در ایران زیاد می باشد در ادامه به بررسی ترنس سکشوال و تمایل جنسی متفاوت در این بخش خواهیم پداخت با ما همراه باشید.

زنانی که در دوران بارداری استرس دارند چنین کودکانی را به دنیا می آوردند این افراد هویت زنانه و مردانه را در حال حاضر نمی تواند کسب نمایند.

کودکی این افراد نیز در این موضوع بسیار دخیل است و این اشخاص دچار تراجنسی در ذهنشان می شود و بیشتر دوست دارند مانند جنس مخالفشان رفتار نمایند .

خواسته های جنسی ترنس ها یا همجنس باز می باشند یا به سمت جنس مخالف می روند این افراد در حالت عادی بسیار آسیب پذیر بوده و خیلی دوست دارند تغییر جنسیت دهند.

ترنس های هجنس باز یا همجنس گرا:

افرادی که بعد از تغییر جنسیت به جنس مخالف نزدیک می شوند مثلا اگر زنی تغییر جنسی داده به مردان نزدیک می شود و همجنسگرا می شود .