می خواهید مرد زندگی خود را پایبند به رابطه نگه دارید؟

این نکات را رعایت کنید.

  1. خود را دلربا و دل فریب کنید.
  2. زیادی خوب نباشید.
  3. برای خودتان جاذبه ظاهری ایجاد کنید.
  4. از نیازهای جنسی و ذهنی و عاطفی همسرتان غافل نشوید.
  5. احترام به همسر خود را فراموش نکنید.
  6. سعی کنید در افزایش اعتماد به نفس او موثر باشید.
  7. در کارهایش اورا تشویق و تایید کنید.