چگونه عضلات کودکان را تقویت نماییم

تقویت عضلات کودکان باید از سن کم شروع شود تا در حین رشد ماهیچه های قدرتمندی داشته باشند ورزش های مختلف برای سن های مختلف کودکان مناسب است و باید به تغذیه کودکان نیز رسیدگی نموده و از میوه ها و سبزیجات برای تقویت کودکان برای آنها در نظر بگیریم چند نوع ورزش مناسب عضلات کودکان در این بخش در نظر گرفته ایم با ما همراه باشید.

تقویت عضلات کودکان

عضلات بازو و ساعد کودکان را می توانید با دو کتاب تقویت نمایید کتاب ها را به دست کودکتان داده و از او بخواهید که آنها را بلند نماید مانند دمبل زدن روزی ۱۰ بار این ورزش را برای تقویت عضلات کدکان مناسب می باشد .

عضلات مچ دست را با استفاده از مدل دوخت پارچه با نخ و سوزن می توانید تقویت نمایید .

تقویت انگشت دست را با استفاده از یک تکه کاغذ و پارچه می توانید به کودکتان بگویید که کاغذ را مچاله نموده و در دستش فشار دهد .

عضلات شکم کودک را رامی توانید با یک توپ تقویت نمایید دراز نشست با در دست داشتن یک توپ سبک .

در انجام این حرکات ورزشی کودک خود را راهنمایی نمایید تا این حرکات را درست انجام دهد انجام ورزش اشتباه در سن کم باعث آسیب در استخوان و عضلات می باشد .