افرادی که با این حرکات نشان می دهند که دروغگو هستند

بیشتر افراد وقتی حرف می زنند متوجه دروغ یا راست گفتن حرفهایش می شوید گاز گرفتن لب یکی از نشانه های افراد دروغگو در حین حرف زدن میباشند فردی که دروغ می گوید لب  هایش خشک می شود و به سختی می تواند سخن بگوید افرادی که در حرف زدن زیاد دروغ می گویند تشنه می شوند و دهانشان کاملا خشک می شود در ادامه به بررسی رفتار و حرکت هایی که افراد دروغگو را لو می دهد در این بخش خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

افرادی که دروغمی گویند شانه هایشان را بالا انداخته و چانه می گیرند چانه خود را فرد دروغگو در دست گرفته تا تمرکزش را زیاد نماید شانه انداختن به بالا در روابط عمومی یکی از تنشانه های بی قید و شرطی می باشد .

باز کردن بیش از اندازه چشم ها نشانه افراد دروغگو است چون نمی توانند در حالت عادی ارتباط چشمی باطرف مقابل داشته باشند .

رفتن در لاک دفاع و دفاع کردن بیش از اندازه از خود یکی از کارهای افراد دروغ است یا خارندن بینی با انگشت در حین حرف زدن پوشاندن چهره با دست و غیره نیز یکی از نشانه های این افراد می باشد .

افرادی که دروغگو هستند انگشت اشاره را به سمت شما نشانه می روند این افراد مشاجره در بحث راه می اندازند تا دروغ هایشان لو نرود.

پوشاندن نقاط آسیب پذیر در حین حرف زدن بیانگر این واقعیت میباشد افرادی که در حال دروغ گفتن هستند دستشان را روی نقاط حساس بدنشان می گزارند.

 

مطالب مرتبط