در زندگی زناشویی ممکن است مسائلی باشد که رابطه دوطرفه را تخریب و به تبع خود زندگی های دیگری را هم تحت تاثیر قرار دهد.

 روابط چالش‌زایی که تهدید کننده زندگی زن و شوهر های جوان است!

🔹خودخوری و همه مسائل را در دل خود نکه داشتن یکی از این موارد است:
هر خانواده ای با چالش‌هایی مواجهخواهد بود؛ اما اگر در مورد این چالش ها با همسرتان صحبتی نداشته باشید، کشمکش برخاسته  از این اختلاف زن وشوهری و  ایجاد شدن فاصله  بین هردوتان افزایش خواهد یافت.

نشنیدن حرف های همدیگر دومین مورد است:

زوجین در ازدواج‌های دچار معضل، غالبا به گونه ای صحیح و موثر به سخنان همدیگر دقت نمی کنند. وقتی درست به حرف‌های همدیگر گوش ندهیم، با شنیدن یک کلمه تحریک می شویم و از ادامه صحبت خودداری می کنیم، در حالی که فقط صحبت کردن در بسیاری از موارد مشکل رابرطرف می کند.

اینکه همدیگر را مقصر بدانیم سومین مسئله و موردیاست که می تواند چالش زا باشد:

در بعضی ازدواج ها که افراد درگیر جر و بحث های  حل نشده هستند، غالبا به جای قبول مسئولیت خود همسررا مقصر می‌دانند.

بطور کلی توجه به یکدیگر و بدنبال حل مشکلات در روابط باعث بهبود ارتباط زن و شوهر و عدم آن موجب انفصال آنها خواهد بود؛مواظب باشید.

پایان/