صفات همسر خوب چیست؟

رسول اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله ) فرمودند»

بهترین بانوان ، بانویی است که این چنین باشد:

با عاطفه و محبت باشد

عفیف، با حیا و پاکدامن باشد

درجمع خویشاوندان شوهر سربلند

و در برابر شوهرش متواضع باشد

خودش را در نزد شوهرش آرایش کند

در برابر دیگران شرم و حیا را حفظ کند(از خودنمائی بپرهیزد)

کلام همسر را بشنود و بپذیرد.

در خلوت با شوهر از او چیزی دریغ نکند

مانند مردان شوخ و بذله گو نباشد