اثر ورزش صبحگاهی چه

تفاوتی با ورزش عصرگاهی دارد؟

اگر صبح ورزش کنید:

هوشیاری شما افزایش خواهد یافت و آمادگی ذهنی‌ شما برای ادامه فعالیت های ذهنی بیشتر خواهد شد.

انگیزه شما برای انتخاب‌های غذائی سالم‌تر بطور مداوم افزایش خواهد یافت .

انگیزه بیشتری برای شروع یک روز جدید خواهد داشت؛ در نتیجه روز را با شادابی بیشتری خواهید گذراند،

بدین معنی که کیفیت فعالیت های شما بطور فوق العاده ای افزایش خواهد یافت.

اما اگر عصر ورزش

کنید :

بازده فیزیکی بدن در عصر به اوج خود خواهد رسید.

مقدار ترشح  هورمون تستسترون افزایش می یابد.

برای یک تمرین خوب به زمان کافی نیاز دارید که عصر بهترین زمان آن می باشد.

برای ورزش خوب به خواب کافی نیاز دارید و بالعکس، ورزش هم به افزایش کیفیت خواب شما کمک می کند.

بطور کلی فواید و ثمرات ورزش صبحگاهی برای انسان بیشتر از ورزش عصرگاهی است و دومی خستگی به بار می آورد تا شادابی!

مطالب مرتبط