ورزش کردن چه اثراتی در بدن دارد؟

  1. ازدیاد توانایی بدن برای جذب کردن و استفاده اکسیژن
  2.  کم شدن فشارخون
  3. زیاد شدن وزن و حجم قلب
  4.  بهتر شدن جریان خون در همه بدن
  5.  بهتر شدن توانایی و انعطاف عضله های بدن
  6.  افزایش هماهنگی و تعادل در اعضاء بدن
مطالب مرتبط

برچسب ها :