۱. حتما با انگیزه مناسب و قوی سراغ مطالعه بروید.

۲. در مکان مناسب درس بخوانید؛

محیط مناسب قطعا یک فاکتور مهم برای اثربخشی بر مطالعه و درس خواندن شماخواهد بود.

۳٫ سرفصل مطالب را یادداشت کنید؛

این یکی از مهمترین روش های تسلط بر مطالب خوانده شده و ایجاد نقشه ذهنی مطالب برای شماست.

۴. حافظه خود را قوی کنید؛چگونه؟ با بازی های تقویت حافظه و … .

۵. انفرادی یا گروهی درس بخوانید؛

گاهی مطالعه انفرادی و گاهی هم گروهی به تحصیل شما کمک میکند،

از هردو روش استفاده کنید و منحصر به یک حالت نباشید.

۶. با برنامه‌ریزی مطالعه کنید. 

مطالعه بدون برنامه ریزی فایده چندانی نخواهد داشت؛

نحوه صحیح برنامه ریزی را در یک آینده نه چندان دور برای شما خواهیم نوشت.

۷. بین درس خواندن هایتان فاصله بگذارید و استراحت کنید؛

یک سره مطالعه کنید، شما ربات نیستید و نیاز به تنفس دارید، از این مسئله غافل نشوید.

۸. غذای سالم بخورید؛ از خوردن غذاهای زائل کننده حافظه خودداری کنید.

.