بسیاری از امور معنوی و فرامادی تاثیر شگرفی بر زندگی انسان دارند از جمله:

مسائل و کارهایی که  در روایات

تاکید شده که موجب تهیدستی و نداری خواهدشد 

 1. خوابیدن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب
 2. غذا خوردن با حالت جنابت
 3. نشستن دست قبل از غذا خوردن
 4. بی حرمتی به خورده نان
 5. جارو کردن خانه درشب
 6. رها کردن تار عنکبوت در خانه و پاک نکردن آن
 7. سبک شمردن نماز
 8. نفرین و فحاشی به فرزندان
 9. سخن کذب و دروغ گفتن
 10. غذا خوردن با حرص
 11. سوگند دروغ یاد کردن
 12. قطع ارتباط با فامیل و خویشاوند

پایان./