ستار خان فرزند سوم حسن قره‌داغی به تاریخ  ۲۸ مهر ۱۲۴۵ شمسی

در روستای بیشک ورزقانِ آذربایجان متولد شد .

او در برابر سیل عظیم نیروهای محمد علی شاه

بعد از انهدام مجلس توسط شاه قاجار و تعطیل کردن آن

که برای دستگیری مشروطه‌خواهان تبریزی به آذربایجان روان شده بود،

مقاومت کردو ایستاد.

او مردم را به قیام برعلیه نیروهای دولتی دعوت کرد

و خود فرماندهی این قیام را عهده دار شد

سپپس با سایر مجاهدان و باقرخان(مشهور به سالار ملی)

در حدود یک سال در مقابل نیروهای دولتی ایستاد

و اجازه نداد تبریز به تسلط طرفداران شاه قاجار درآید .

او ملقب به سردار ملی است.

برچسب ها : ، ،