جواب ساده است: لبو! لبو بخورید.

 

اثر این مکمل غذایی در رشته‌های هوازی مانند شنا که نیاز شدید به اکسیژن دارند

یا مثل دوومیدانی و دوچرخه سواری بیشتر از سایر رشته‌های ورزشی است،

مخصوصا استفاده از  این مکمل غذایی در شناگران موجب می‌شود

غیر هوازی شناگرها به مقدار قابل توجهی افزایش و مسافت طولانی‌تری را شنا کنند.

مطالب مرتبط