عکس جیسون رضاییان را ملاحظه میکنید در زمان قبل و بعد از دستگیری

عکس جیسون رضاییان و همسرش جاسوس آمریکایی

این روزها به بهانه پخش سریال گاندو که ماجرای جاسوسی های متعدد از سیستم اقتصادی و هسته ای کشورمان روایت میکند ، نگاه ها متوجه جاسوس اصلی و محره اصلی این سریال یعنی جیسون رضائیان شده است .

جیسون رضائیان متولد ۱۳۵۴ از پدری ایرانی و مادری امریکایی بود و خودش درپوشش خبرنگاری برای روزنامه واشینگتن پست در ایران فعالیت میکرد .

جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی در سال ۹۳ دستگیر شد .

او مدعی بود که در ایران تنها فعالیت خبرنگاری می کند.

اما مدارک بسیاری حاکی از جستجو و کشف اطلاعات اقتصادی مربوط به دور زدن تحریم ها توسط ایران را شناسایی و تحویل امریکا داده است .

بعد از آن بود که کشور آمریکا افراد و شرکتهای زیادی را در ارتباط با ایران تحریم کرد و این فشار اقتصادی چند برابر به مردم و اقتصاد ایران وارد میکرد .

جیسون رضاییان در سال ۹۴ و بعد از قرائت بیانه برجام ، با عنوان مصالح ملی و امنیتی کشور ازاد شد .

و این یکی از صدها امتیازی بود که آمریکا از ایران در ذیل برجام گرفت و بعد از آن به راحتی برجام را نقض و از آن خارج شد .

عکس جیسون رضاییان و همسرش جاسوس آمریکایی

جت ایــرفورس سوئیسی که بامـــداد شنـبــه ۲۶ دی ۱۳۹۴ روی بانـد فرودگـــاه مهرآباد به انـتـــظار نشـستــه بود، ۱۸ ماه مذاکره محرمــانه را پشت سر خود جا گذاشتـــه بود تا به مهــرآباد برســـد.

ایـــن جت قرار بود چهار محکوم امــنـیتی را از ایـــران منـــتـقـــل کنـد. این پرواز به خودی خود می‌توانست یکی از برگ‌ـــهـای برنــده دموکرات‌ــهـــا در انــتخابـات سال آینده ریاسـت‌ــجمـهوری آمریـــکا باشـد. آن روز کسـانـــی که در فرودگـاه مهرآبـاد محــکومان آمـــریکایـــی را همـــراهی می‌ــکردند، به ۳۵ سال پیش پرت شدند.

به روزی که بوئینگ ۷۲۷ الــجـزایری مهـــمـان غریــبــه مهرآبـــاد بود. بوئینگ ۷۲۷ هم که ۳۵ سال پیـــش برای بردن ۵۲ مســافـــر آمـریـکـــایـی به مهرآباد آمـده بود؛ ۴۴۴ روز مناقـشـــه و مذاکره را پشت سر خود جا گذاشــته تا به مهــرآبـــاد رسـیـده بود.

اگـــر ایـن پرواز فقط دو ماه زودتـر انـجـــام می‌ـشد، شایـد کارتر دموکرات، انـتـخـابـــات را به ریگــان جمـهوریـ‌ـــخواه نمـــیــ‌ـــباخــت.

ایـــنچنین هم بود که روزنـامـه آلــمـانـی‌زبان اشـــپیگل، نوشته بود: «زمـانـی ایالــات متــحده میـ‌ـــتوانـست تصـــمـــیـــم بگیـــرد چه کسـی در ایـران بر مسند قدرت بنشــیـــنـــد، امـا امروز، یک آیت‌اللــه در تهران سرنوشت انـتخابــات ریاســت‌جـــمـــهوری ایـــالـــات متـحــده را تعییــن میـــ‌ــکــنـــد».

عکس جیسون رضاییان و همسرش جاسوس آمریکایی

۵۲ گروگانــی که آن روز قرار بود از ایـــران خارج شوند، با دیدن تیـــتر روزنامه چاپ عصــر اطـــلـاعـات، «آمــریـــکـا آزادی گروگان‌ـــها را به تعویق انـداخــت» یأــس به سراغشان برگشـتــه بود و از خود پرسیده بودنـد: در کاخ سفیـد چه میـ‌ــگذرد؟

آن روز بهــزاد نبوی، معـــاون اجــرایــی رییـســـ‌جـمهور وقت که مدیـریــت مذاکـــرات منتــهـی به بیـانــیـه الجـزایر برای آزادی گروگان‌ـهــا را بر عهده داشـــت از دریـــافت یادداشت جدیدی خبــر داده و گفـتــه بود از طرف سیـــسـتم بانکــی آمـــریــکـــا پیـــشــنـهاد شده یک الـــحـاقیـــه به بیـــانیـــه اضـــافـه شود. ایران برای انـــتـقــال گروگان‌هـــا چهـار درخواســـت مشخــص داشت که یکــی از آنـــهـــا بازگرداندن اموال و داراییــ‌ـــهـای بلوکه‌شـــده متـــعـــلـــق به خود بود.

بخـشــی از ایــن اموال شامـــل پول‌هایـــی بود که ایــران در زمـــان رژیـــم شاهنــشـــاهـــی برای خریــد تسـلیــحات به آمریــکـــا پرداختــه و در عیـــن حال تســـلــیـحاتــی هم دریافت نکـــرده بود. از نکات تلـــخ و شیرین تاریــخ هم ایـــن است که نام بانکـی که آن روزهــا بر سر زبان‌ــهــا افـــتـــاد (سیـتــی بانک نیویورک)، ۳۵ سال بعد در ماجـــرای دســـتـبـــرد دو میلیـــارد دلاری آمریکا به اموال ایـــران، دوباره راهــی به خبرهــا باز کرد.

عکس جیسون رضاییان و همسرش جاسوس آمریکایی

طبـق بیـــانیـــه الجـــزایر قرار بود پول‌هــای ایــران از بانــکــ‌ـــهــای آمریــکا به بانک مرکزی انــگـلـــیـس واریز و از آنــجــا به ایــران منتقــل شود. سخــنـــگوی سیـــتــیـــ‌ بانـک نیویورک دربـاره پیــشنهاد یک الـحاقـــیه به بیــانیه الـــجـــزایر گفتـــه بود که ایـــن بانــک قصد ندارد مانع از دستیـابــی ایــران به حقوق حقــهـ‌ــاش شود. بهـــزاد نبوی امـــا گفـــتـــه بود چنانــچـه هر نوع تاخــیـری در انتقـــال پول‌های بلوکهـــ‌شـــده ایـــران پیـــش بیـایـــد مسوول آن بانــکـ‌ــهـــای آمریـــکا هستـــنــد.

ملـغـمـــهـــ‌ای از سکوت، التهاب، یأس و اضـطــراب در فرودگـــاه مهــرآبـاد به هم پیچــیـــده بود. سوز و تاریکـــی هوا، ترس را به این ترکـیب اضافـــه میـــ‌ـــکــرد. جوان ۳۰ سالهـــ‌ای که بعـدهــا رییــس کمـــیـسـیون امـنــیـت ملی مجلـس شورای اسـلـــامـــی شد از طرف وزارت امور خارجـــه مسوول انـتقــال گروگان‌ــهـــا تا فرودگــاه و همراهـی با آنها شده بود.

هم او که میـدانـ‌دار ایــن ماجــرا در فرودگـــاه بود حوالـــی ساعـــت ۸ شب چه پیـــامی شنـــید که آن سکوت مرگــبار فرودگـــاه با سرود مرگ بر آمـــریــکا شکســت؟ گروگانــ‌هـــا یک به یک به داخـل هواپیـــمای بوئینگ ۷۲۷ الجـــزایـــری منــتقل شدند.

۲۰ و ۵۰ دقـیقه سهــ‌ـشنــبه ۳۰ دیـــ‌ــمـاه، هواپیــمـــای الـجزایری از باند فرودگاه خارج شد و ۴ فانتوم نیـروی هوایـــی آنهـــا را تا مرز هدایــت کردند. تأــخـیـری که بهزاد نبوی آن روز دربـارهــ‌ـاش صحبـــت کرده بود در انـتقــال بخـــشی از پول‌ــها به ایران رخ داد و ایـــن تأخیر نه یک‌ــروزه، نه یک‌ـــماهـــه که وقفهـــ‌ـــای ۳۵ سالــه بود تا آنکه بار دیـــگر برگـــی از روابط ایران و آمـریکا در مهرآباد ورق خورد.