تلاوتهای عباس امام جمعه کل قرآن کریم به تفکیک جزء و سوره به سوره

تلاوتهای عباس امام جمعه کل قرآن کریم به تفکیک جزء و سوره به سوره

در این مجموعه شما می توانید تمام سوره های قرآن کریم با با سبک ترتیل به صورت فایل صوتی با صدای استاد عباس امام جمعه از قاریان برجسته کشور ایران را دانلود و استفاده نمایید .

دانلود تلاوتهای عباس امام جمعه به صورت یکجا در یک فایل زیپ از اینجا دانلود یکجا با کیفیت متوسط

کل قرآن کریم به تفکیک جزء

جزء ۱ ۵۷:۱۰
جزء ۲ ۵۶:۵۴
جزء ۳ ۵۷:۱۴
جزء ۴ ۵۵:۵۳
جزء ۵ ۵۷:۲۹
جزء ۶ ۵۶:۰۴
جزء ۷ ۵۷:۵۶
جزء ۸ ۵۸:۰۶
جزء ۹ ۵۷:۰۰
جزء ۱۰ ۵۳:۵۲
جزء ۱۱ ۵۸:۳۹
جزء ۱۲ ۵۸:۲۰
جزء ۱۳ ۵۷:۴۹
جزء ۱۴ ۵۶:۴۱
جزء ۱۵ ۵۶:۴۴
جزء ۱۶ ۵۸:۰۵
جزء ۱۷ ۵۸:۴۵
جزء ۱۸ ۵۸:۴۳
جزء ۱۹ ۵۶:۴۷
جزء ۲۰ ۵۹:۴۷
جزء ۲۱ ۵۷:۱۹
جزء ۲۲ ۵۹:۰۵
جزء ۲۳ ۵۹:۳۴
جزء ۲۴ ۵۹:۱۵
جزء ۲۵ ۵۷:۴۸
جزء ۲۶ ۵۸:۲۵
جزء ۲۷ ۵۷:۳۱
جزء ۲۸ ۵۷:۴۰
جزء ۲۹ ۵۷:۲۴
جزء ۳۰ ۵۵:۴۳

دانلود کل قرآن کریم به تفکیک سوره به سوره

سوره فاتحه ۰:۵۰
سوره بقره ۲:۱۵:۰۳
سوره آل عمران ۱:۱۶:۳۵
سوره نساء ۱:۲۳:۳۲
سوره مائده ۱:۰۰:۵۲
سوره انعام ۱:۰۵:۳۵
سوره اعراف ۱:۱۶:۲۷
سوره انفال ۲۸:۰۶
سوره توبه ۵۵:۰۰
سوره یونس ۴۰:۵۴
سوره هود ۴۱:۲۳
سوره یوسف ۳۸:۲۲
سوره رعد ۱۸:۴۰
سوره ابراهیم ۱۹:۲۷
سوره حجر ۱۵:۵۹
سوره نحل ۴۰:۵۰
سوره اسراء ۳۳:۱۱
سوره کهف ۳۳:۰۵
سوره مریم ۲۰:۴۷
سوره طه ۲۷:۵۷
سوره انبیاء ۳۰:۰۴
سوره حج ۲۸:۴۴
سوره مومنون ۲۴:۴۳
سوره نور ۲۸:۱۹
سوره فرقان ۱۹:۰۰
سوره شعراء ۲۹:۱۶
سوره نمل ۲۵:۳۱
سوره قصص ۳۳:۴۲
سوره عنکبوت ۲۲:۴۴
سوره روم ۱۸:۵۱
سوره لقمان ۱۱:۲۹
سوره سجده ۸:۱۵
سوره احزاب ۲۸:۵۸
سوره سبأ ۱۸:۴۷
سوره فاطر ۱۷:۱۷
سوره یس ۱۶:۳۸
سوره صافات ۲۱:۰۴
سوره ص ۱۶:۲۹
سوره زمر ۲۵:۵۹
سوره غافر ۲۸:۴۱
سوره فصلت ۱۸:۰۴
سوره شوری ۱۷:۴۰
سوره زخرف ۱۸:۵۰
سوره دخان ۸:۳۸
سوره جاثیه ۹:۵۵
سوره احقاف ۱۴:۱۹
سوره محمد ۱۱:۵۳
سوره فتح ۱۱:۵۸
سوره حجرات ۸:۰۱
سوره ق ۸:۲۸
سوره ذاریات ۸:۰۹
سوره طور ۷:۰۸
سوره نجم ۷:۴۰
سوره قمر ۷:۳۶
سوره الرحمن ۹:۴۹
سوره واقعه ۹:۴۰
سوره حدید ۱۱:۳۷
سوره مجادله ۱۰:۳۶
سوره حشر ۱۰:۱۲
سوره ممتحنه ۸:۳۲
سوره صف ۴:۴۸
سوره جمعه ۳:۲۳
سوره منافقون ۳:۵۲
سوره تغابن ۵:۰۱
سوره طلاق ۵:۵۷
سوره تحریم ۵:۱۳
سوره ملک ۶:۳۵
سوره قلم ۶:۵۰
سوره حاقه ۶:۰۰
سوره معارج ۴:۵۸
سوره نوح ۴:۴۰
سوره جن ۵:۳۱
سوره مزمل ۴:۰۱
سوره مدثر ۵:۴۱
سوره قیامه ۳:۳۱
سوره انسان ۵:۲۶
سوره مرسلات ۴:۳۴
سوره نبأ ۴:۳۱
سوره نازعات ۴:۲۱
سوره عبس ۳:۳۱
سوره تکویر ۲:۲۴
سوره انفطار ۱:۵۴
سوره فجر ۴:۱۲
سوره مطففین ۲:۳۰
سوره انشقاق ۲:۳۰
سوره بروج ۱:۳۲
سوره طارق ۱:۴۱
سوره اعلی ۲:۱۰
سوره غاشیه ۳:۱۵
سوره بلد ۱:۵۱
سوره شمس ۱:۲۱
سوره لیل ۱:۵۰
سوره ضحی ۱:۰۲
سوره شرح ۰:۳۸
سوره تین ۰:۵۱
سوره علق ۱:۳۶
سوره قدر ۰:۳۹
سوره بینه ۱:۵۶
سوره زلزله ۰:۵۲
سوره عادیات ۰:۵۹
سوره قارعه ۰:۵۷
سوره تکاثر ۰:۴۷
سوره عصر ۰:۲۲
سوره همزه ۰:۴۸
سوره فیل ۰:۳۶
سوره قریش ۰:۳۲
سوره ماعون ۰:۴۰
سوره کوثر ۰:۲۰
سوره کافرون ۰:۴۱
سوره نصر ۰:۲۷
سوره مسد ۰:۳۴
سوره اخلاص ۰:۱۹
سوره فلق ۰:۲۷
سوره ناس ۰:۳۹