دانلود قرآن کریم ترتیل صلاح بوخاطر قاری اماراتی

دانلود قرآن کریم ترتیل صلاح بوخاطر قاری اماراتی

در این مجموعه شما می توانید تمامی سوره های قرآن کریم را به صورت فایل صوتی با صدای قاری اماراتی صلاح بوخاطر دانلود کنید .

میتونید این فایلهای صوتی رو در هر جایی با هندزفری گوش کنید .

صدای ملکوتی و کلمات زیبای خدارو گوش کنید و لذت ببرید .

صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۲:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۴:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۷:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۲:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۰۲:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۲:۵۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۴:۲۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۴:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۰:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۶:۲۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۲:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۶:۲۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۵:۵۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۶:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۱:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۰:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۱:۴۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۲:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۵:۳۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۴:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۱:۰۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۴:۳۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۰۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۴:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۳:۵۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۵:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۵:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۲:۵۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۸:۳۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۴:۴۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۳:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۳:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۳۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۵:۳۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۷:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۰۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۵۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۰:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۰:۰۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۶:۰۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۰۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۰۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۱۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۲۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۴:۵۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۴:۳۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۶:۱۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۳۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۲۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۲۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۲۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۲
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۴۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۱:۵۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۴۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۸
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۷
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۱
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۶
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۹
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۰
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
صلاح بوخاطر | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۲
مطالب مرتبط