دانلود قرائت تمام قرآن کریم عماد زهیر حافظ قاری سعودی

تلاوت های عماد زهیر حافظ که شامل تمامی سوره های قرآن کریم می شود.

و شما عزیزان می توانید تمام قرآن کریم را به تفکیک ۱۱۴ سوره از این قاری دانلود کنید .

می توانید از این فایلها برای تمرین تجوید و قرائت و همچنین برای تمرین حفظ قرآن کریم استفاده کنید .

ضمنا برای دوستانی که قصد دارن در ماشین و هنگام سفر و رانندگی از تلاوت قرآن کریم و ایات الهی استفاده کنند نیز مناسب است .

دانلود قرائت تمام قرآن کریم عماد زهیر حافظ قاری سعودی

سوره حمد ۰۰:۰۰:۵۳
سوره بقره ۰۲:۱۸:۲۳
سوره آل عمران ۰۱:۲۰:۲۰
سوره نساء ۰۱:۲۱:۱۸
سوره مائده ۰۱:۰۳:۳۹
سوره انعام ۰۱:۱۰:۴۲
سوره اعراف ۰۱:۱۶:۲۷
سوره انفال ۰۰:۲۷:۵۵
سوره توبه ۰۰:۵۴:۴۹
سوره یونس ۰۰:۴۰:۰۰
سوره هود ۰۰:۴۱:۵۳
سوره یوسف ۰۰:۳۷:۴۴
سوره رعد ۰۰:۱۹:۵۳
سوره ابراهیم ۰۰:۱۹:۳۳
سوره حجر ۰۰:۱۵:۴۱
سوره نحل ۰۰:۴۰:۱۳
سوره اسراء ۰۰:۳۱:۴۷
سوره کهف ۰۰:۳۳:۳۲
سوره مریم ۰۰:۱۹:۰۵
سوره طه ۰۰:۲۵:۱۳
سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۱۴
سوره حج ۰۰:۲۵:۵۱
سوره مومنون ۰۰:۲۳:۴۰
سوره نور ۰۰:۲۸:۱۲
سوره فرقان ۰۰:۱۷:۴۳
سوره شعراء ۰۰:۳۲:۱۷
سوره نمل ۰۰:۲۶:۱۱
سوره قصص ۰۰:۲۸:۵۵
سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۵۱
سوره روم ۰۰:۱۷:۴۲
سوره لقمان ۰۰:۱۱:۰۴
سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۸
سوره احزاب ۰۰:۲۸:۴۵
سوره سبأ ۰۰:۱۹:۱۷
سوره فاطر ۰۰:۱۶:۵۷
سوره یس ۰۰:۱۶:۴۷
سوره صافات ۰۰:۲۲:۵۸
سوره ص ۰۰:۱۶:۰۹
سوره زمر ۰۰:۲۴:۵۲
سوره غافر ۰۰:۲۵:۵۷
سوره فصلت ۰۰:۱۷:۰۵
سوره شوری ۰۰:۱۸:۰۱
سوره زخرف ۰۰:۱۹:۴۳
سوره دخان ۰۰:۰۸:۵۳
سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۵۶
سوره احقاف ۰۰:۱۳:۳۴
سوره محمّد ۰۰:۱۱:۴۳
سوره فتح ۰۰:۱۲:۰۴
سوره حجرات ۰۰:۰۸:۰۷
سوره ق ۰۰:۰۸:۱۶
سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۸
سوره طور ۰۰:۰۷:۲۹
سوره نجم ۰۰:۰۷:۰۲
سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۸
سوره رحمن ۰۰:۱۱:۰۸
سوره واقعه ۰۰:۱۱:۱۰
سوره حدید ۰۰:۱۳:۱۸
سوره مجادله ۰۰:۱۰:۳۱
سوره حشر ۰۰:۱۰:۱۱
سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۵۲
سوره صف ۰۰:۰۴:۴۸
سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۴
سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۶
سوره تغابن ۰۰:۰۵:۲۵
سوره طلاق ۰۰:۰۶:۱۵
سوره تحریم ۰۰:۰۵:۵۷
سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۶
سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۸
سوره حاقه ۰۰:۰۶:۳۷
سوره معارج ۰۰:۰۵:۳۴
سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۶
سوره جنّ ۰۰:۰۵:۲۵
سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۸
سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۰۵
سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۹
سوره انسان ۰۰:۰۵:۲۶
سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۵۹
سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۵
سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۰
سوره عبس ۰۰:۰۳:۴۰
سوره تکویر ۰۰:۰۲:۴۵
سوره انفطار ۰۰:۰۲:۱۱
سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۵۲
سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۴۱
سوره بروج ۰۰:۰۲:۵۳
سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۷
سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۷
سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۱۵
سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۷
سوره بلد ۰۰:۰۱:۵۰
سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۸
سوره لیل ۰۰:۰۱:۵۵
سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۸
سوره شرح ۰۰:۰۰:۴۲
سوره تین ۰۰:۰۱:۰۰
سوره علق ۰۰:۰۱:۳۹
سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۲
سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۵
سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۹
سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۹
سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۲
سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۷
سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۶
سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۴
سوره قریش ۰۰:۰۰:۴۰
سوره ماعون ۰۰:۰۰:۵۲
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۱
سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۳
سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۲
سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۶
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۳
سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۳
سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۶

مطالب مرتبط