ترتیل کل قرآن کریم دانلود صدای احمد شحات الرزیقی قاری مصری

ترتیل کل قرآن کریم دانلود صدای احمد شحات الرزیقی قاری مصری

در این شبهای ماه مبارک رمضان ، شاید بخواید در هر حال از صوت زیبا و دلنشین قرآن لذت ببرید .

موقع رانندگی یا در زمان استراحت میتونید کلمات نورانی خداوند رو بشنوید .

قرائت کل قرآن کریم شامل تمامی سوره های قرآن به صورت ترتیل با صدای احمد شحات الرزیقی از قاریان مصری .

 

سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۴۴
سوره مبارکه بقره ۰۲:۱۵:۲۶
سوره مبارکه آل عمران ۰۱:۱۵:۱۸
سوره¬ مبارکه نساء ۰۱:۲۷:۱۱
سوره مبارکه مائده ۰۱:۰۳:۲۲
سوره مبارکه انعام ۰۱:۰۶:۳۵
سوره مبارکه اعراف ۰۱:۱۱:۳۶
سوره مبارکه انفال ۳۰:۱۷
سوره مبارکه توبه ۰۱:۰۰:۱۹
سوره مبارکه یونس ۳۹:۳۶
سوره مبارکه هود ۴۱:۴۷
سوره مبارکه یوسف ۳۵:۳۷
سوره مبارکه رعد ۲۰:۰۸
سوره مبارکه ابراهیم ۱۸:۰۰
سوره مبارکه حجر ۱۴:۳۱
سوره مبارکه نحل ۴۱:۱۹
سوره مبارکه اسراء ۳۳:۰۸
سوره مبارکه کهف ۳۳:۲۳
سوره مبارکه مریم ۲۱:۰۷
سوره مبارکه طه ۲۸:۴۸
سوره مبارکه انبیاء ۳۰:۲۸
سوره مبارکه حج ۲۹:۱۴
سوره مبارکه مؤمنون ۲۳:۳۱
سوره مبارکه نور ۳۱:۲۳
سوره مبارکه فرقان ۱۹:۰۵
سوره مبارکه شعراء ۳۱:۳۵
سوره مبارکه نمل ۲۵:۴۵
سوره مبارکه قصص ۳۱:۲۸
سوره مبارکه عنکبوت ۲۲:۱۱
سوره مبارکه روم ۱۷:۱۳
سوره مبارکه لقمان ۱۱:۴۸
سوره مبارکه سجده ۰۷:۵۵
سوره مبارکه احزاب ۲۷:۴۵
سوره مبارکه سبأ ۱۸:۳۱
سوره مبارکه فاطر ۱۷:۴۹
سوره مبارکه یس ۱۶:۳۰
سوره مبارکه صافات ۲۲:۰۹
سوره مبارکه ص ۱۶:۰۲
سوره مبارکه زمر ۲۵:۴۲
سوره مبارکه غافر ۲۸:۰۷
سوره مبارکه فصلت ۱۸:۴۶
سوره مبارکه شوری ۲۱:۴۲
سوره مبارکه زخرف ۱۹:۰۳
سوره مبارکه دخان ۰۸:۲۹
سوره مبارکه جاثیه ۱۰:۲۰
سوره مبارکه احقاف ۱۲:۵۴
سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۱:۳۰
سوره مبارکه فتح ۱۲:۰۰
سوره مبارکه حجرات ۰۹:۳۴
سوره مبارکه ق ۰۹:۱۲
سوره مبارکه ذاریات ۰۸:۴۶
سوره مبارکه طور ۰۷:۱۲
سوره مبارکه نجم ۰۸:۱۲
سوره مبارکه قمر ۰۸:۴۳
سوره مبارکه الرحمن ۰۹:۴۸
سوره مبارکه واقعه ۰۹:۱۰
سوره مبارکه حدید ۱۱:۴۲
سوره مبارکه مجادله ۰۹:۳۲
سوره مبارکه حشر ۰۹:۳۷
سوره مبارکه ممتحنه ۰۸:۰۲
سوره مبارکه صف ۰۴:۲۵
سوره مبارکه جمعه ۰۳:۴۵
سوره مبارکه منافقون ۰۴:۱۳
سوره مبارکه تغابن ۰۵:۲۸
سوره مبارکه طلاق ۰۶:۵۵
سوره مبارکه تحریم ۰۷:۱۵
سوره مبارکه ملک ۰۶:۰۹
سوره مبارکه قلم ۰۶:۳۹
سوره مبارکه حاقه ۰۶:۱۰
سوره مبارکه معارج ۰۵:۲۲
سوره مبارکه نوح ۰۵:۰۲
سوره مبارکه جن ۰۵:۳۷
سوره مبارکه مزمل ۰۴:۱۳
سوره مبارکه مدثر ۰۵:۵۲
سوره مبارکه قیامه ۰۳:۲۱
سوره مبارکه انسان ۰۵:۲۶
سوره مبارکه مرسلات ۰۴:۳۵
سوره مبارکه نبأ ۰۴:۰۷
سوره مبارکه نازعات ۰۴:۱۲
سوره مبارکه عبس ۰۳:۳۷
سوره مبارکه تکویر ۰۲:۱۹
سوره مبارکه انفطار ۰۱:۵۳
سوره مبارکه مطففین ۰۳:۴۶
سوره مبارکه انشقاق ۰۲:۲۲
سوره مبارکه بروج ۰۲:۳۳
سوره مبارکه طارق ۰۱:۳۶
سوره مبارکه اعلی ۰۱:۴۶
سوره مبارکه غاشیه ۰۱:۵۶
سوره مبارکه فجر ۰۲:۵۴
سوره مبارکه بلد ۰۱:۴۳
سوره مبارکه شمس ۰۱:۱۹
سوره مبارکه لیل ۰۱:۴۸
سوره مبارکه ضحی ۰۱:۰۸
سوره مبارکه شرح ۰۰:۴۳
سوره مبارکه تین ۰۰:۵۲
سوره مبارکه علق ۰۱:۵۰
سوره مبارکه قدر ۰۰:۴۲
سوره مبارکه بینه ۰۲:۰۲
سوره مبارکه زلزله ۰۱:۰۱
سوره مبارکه عادیات ۰۱:۰۴
سوره مبارکه قارعه ۰۰:۵۸
سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۵۱
سوره مبارکه عصر ۰۰:۲۳
سوره مبارکه همزه ۰۰:۵۳
سوره مبارکه فیل ۰۰:۳۷
سوره مبارکه قریش ۰۰:۳۱
سوره مبارکه ماعون ۰۰:۴۰
سوره مبارکه کوثر ۰۰:۱۸
سوره مبارکه کافرون ۰۰:۳۸
سوره مبارکه نصر ۰۰:۳۳
سوره مبارکه مسد ۰۰:۳۷
سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۲۴
سوره مبارکه فلق ۰۰:۳۵
سوره مبارکه ناس ۰۰:۴۱

مطالب مرتبط