نوشته هایی با برچسب حرکتی که دروغگو بودن فرد مقابل را لو می دهد

رفتار و حرکت هایی که افراد دروغگو را لو می دهد

رفتار و حرکت هایی که افراد دروغگو را لو می دهد

افرادی که با این حرکات نشان می دهند که دروغگو هستند بیشتر افراد وقتی حرف می زنند متوجه دروغ یا راست گفتن حرفهایش می شوید گاز گرفتن لب یکی از نشانه های افراد دروغگو در حین حرف زدن میباشند فردی که دروغ می گوید لب  هایش خشک می شود و به سختی می تواند سخن […]


8 ماه پیش author سبک زندگی